Zasady rekrutacji w roku 2017 

 

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY

Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku

 

 

REGULAMIN

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY

Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku

 

I PODSTAWA PRAWNA

 - ZARZĄDZENIE Nr 24 /2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności 

- Na podstawie:  art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);
- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051).

 

II CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH:

 W roku szkolnym 2017/2018 w  Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku planowanych jest 5 profili zgrupowanych w trzech klasach pierwszych.

 

klasa I A

profil matematyczno-fizyczny z elementami technologii komputerowej

przedmioty wiodące: matematyka, fizyka z astronomią

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

liczba miejsc  - 32

 

klasa I B

profil pedagogiczno-psychologiczny

przedmioty wiodące: biologia i wiedza o społeczeństwie

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

liczba miejsc  - 16

 

klasa I B

profil biologiczno-chemiczny

przedmioty wiodące: biologia i chemia

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

liczba miejsc  - 16

 

klasa I C

profil mundurowy

przedmioty wiodące: geografia i matematyka

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

liczba miejsc  - 16

 

klasa I C

profil humanistyczny

przedmioty wiodące: język polski i historia

język obcy rozszerzony 13 w cyklu (I klasa 5 h, II – 4 h, III – 4 h)

język obcy podstawowy 11 h/tyg (I klasa 2 h, II – 5 h, III – 4 h)

liczba miejsc  - 16

  

III Przyjmowanie podań kandydatów:

 1.  Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. https://chojnice.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php .
 2. Kandydaci do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, wydrukowany z systemu wraz z dokumentami opisanymi w ustawie. w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tj. od 08 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców
 4. Od  23 czerwca 2017 od godz.11.00 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 kandydaci winni złożyć poświadczone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej w  Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie w terminie od 10 lipca 2017r od godz. 12.00 do 13 lipca 2017 r do godz. 15:00 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. Kandydaci z problemami zdrowotnymi zaznaczają na podaniu w systemie internetowym , a także załączają do podania zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
 7. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
Komisja Rekrutacyjna:
 1. ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego, weryfikuje spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o których mowa w art. 20zc ust. 1 ustawy wymienionej w rozdz. I pkt 1,
 3. ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, o których mowa w art. 20zc ust.3 ustawy wymienionej w rozdz. I pkt1,
 4. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
 5. komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty,
 6. sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

 

IV Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w  Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym, w tym:

a).  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikgzamach egzaminu. Wyniki einu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.
b).   punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych matematyka, język obcy, informatyka.
według punktacji:
           celujący                    - 18 punktów
           bardzo dobry           - 17 punktów
           dobry                        - 14 punktów
           dostateczny             -   8 punktów
           dopuszczający         -   2 punkty
c). punkty uzyskane z innych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz za świadectwo z wyróżnieniem i za działalność ucznia w zakresie aktywności społecznej – wszystkie z wymienionych muszą być umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia udokumentowany wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum
 
a). Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt

b). Za  osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt

c). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty za:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt      
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt    
 d). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem/turniejem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
 
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt
 
e). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego - 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego - 5 pkt
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt
 • tytułu laureata konkursu tematycznego - 5 pkt
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego - 3 pkt
 
f). Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem/ turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego - 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego - 5 pkt
 •  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu - 3 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt
 
g). Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym  - 4 pkt
 • krajowym - 3 pkt
 • wojewódzki - 2 pkt
 • powiatowym - 1 pkt
 
h). W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, przyznaje się jednorazowo pkt. Za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba pkt możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 

3). W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podst.art.44zw ust 2 i art.44zz 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie:

a).  z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 20 pkt
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
 • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt
b). historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 •  celującym – przyznaje się po 20 pkt
 •  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
 • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt
 • oraz liczbę pkt uzyskaną po zsumowaniu pkt z tych zajęć dzieli się przez 2.
 
c). biologii, geografii, fizyki, chemii oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 20 pkt
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt
 • dobrym – przyznaje się po 13 pkt
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt
 • oraz liczbę pkt uzyskaną po zsumowaniu pkt z tych zajęć dzieli się przez 4.
 
d). z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 20 pkt
 • bardzo dobrym – przyznaje się 18 pkt
 • dobrym – przyznaje się 13 pkt
 • dostatecznym – przyznaje się 8 pkt
 • dopuszczającym – przyznaje się 2 pkt
3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu, którego dotyczy zwolnienie.
 
4.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskane oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
dobrym – przyznaje się 12 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.
6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci :
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 

V    UWAGI dotyczące uczniów zakwalifikowanych do szkoły

Do podania do szkoły należy dołączyć:

 1. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 2. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 4. kartę informacyjną kandydata

 

Uczniowie znajdujący się na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, ogłoszonej w dniu 07.07.2016 r. o godz. 12.00 powinni dostarczyć
do sekretariatu LO im. W. Pola w Czersku od 10 lipca 2017r. od godz. 12.00 do 13 lipca 2017r. do godz. 15.00 oryginały dokumentów:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 3. zaświadczenia o konkursach i osiągnięciach sportowych i artystycznych
 4. zaświadczenia o aktywności na rzecz innych ludzi
 5. zaświadczenia potwierdzające szczególną sytuację kandydata
 6. 3 zdjęcia ( podpisane na odwrocie)
 7. wolę uczestnictwa w lekcji religii

 

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do szkoły - - 14 lipca 2017 do godz. 12.00.


Terminy dotyczące przyjęć do szkoły

 

Składanie wniosku o przyjęcie do wybranych szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08 maja 2017 r.
do 14 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 23 czerwca od godz.11.00
do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

do 29 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

 

Ogłoszenie przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

07 lipca 2017 r.
do godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 10 lipca 2017 r. od godz12.00

do 13 lipca 2017 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do szkoły.

do 14 lipca 2017 r.
do godz. 12:00

Czersk, 2017 r.

 

 

Liczba odwiedzin : 1307
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2017-04-26 18:26:53
Czas publikacji: 2017-04-26 19:59:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak