Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na dostawę mięsa i wędlin

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na dostawę mięsa i wędlin
2009-04-28 11:40:31
Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu przetargu - warzywa i owoce

ZAWIADOMIENIE 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-620 Chojnice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców w dniu 21 grudnia 2007r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

  

                                                                                              DYREKTOR

  

                                                                                                Jan Bruski

2007-12-21 10:54:00
Zawiadomienie o nierozstrzgnięciu przetargu - mleko i artykuły mleczarskie

ZAWIADOMIENIE 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-620 Chojnice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i artykułów mleczarskich w dniu 21 grudnia 2007r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

  

                                                                                              DYREKTOR

  

                                                                                                Jan Bruski

2007-12-21 10:52:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pieczywo, panierka i ciasto

Chojnice, dnia 21 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej                                                                 ul Świętopełka 1                                                                                                                        89-620 Chojnice
tel. (052) 397 2996

informuje o wyniku postępowania
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ogłoszonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach na dostawę: 

Pieczywa, panierki i ciasta                                                                                                                                                                                                                                                          Rodzaj zamówienia: dostawa

Udzielono zamówienia:
 1. PHP „Bagietka Sp. z o.o., Al. Bayeux 12, 89-604 Chojnice na dostawę pieczywa, panierki i ciasta, informacja o cenie wybranej oferty oraz nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (z VAT):

Cena: 23 394,82 zł

Oferta z najniższą ceną: 23 394,82 zł

Oferta z najwyższą ceną: 23 394,82 zł

Waluta: PLN

Data udzielenia zamówienia: 21 grudnia 2007r.

Liczba otrzymanych ofert: 1

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 21 grudnia 2007r
Zdjęto z tablicy w dniu

DYREKTOR

  Jan Bruski

 
2007-12-21 10:51:00
Informacja o wyniku przetargu na dostawę warzyw i owoców

ZAWIADOMIENIE 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-620 Chojnice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

  

                                                                                              DYREKTOR

  

                                                                                                Jan Bruski

2007-12-13 14:02:00
Informacja o wyniku przetargu na dostawę mleka i artykułów mleczarskich

ZAWIADOMIENIE 

Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, ul. Świętopełka 1, 89-620 Chojnice, informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostawę  mleka artykułów mleczarskich nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przetarg nie został rozstrzygnięty.

  

                                                                                              DYREKTOR

  

                                                                                                Jan Bruski

2007-12-13 14:01:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chojnice, dnia 13 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej                                                                 ul Świętopełka 1                                                                                                                        89-620 Chojnice
tel. (052) 397 2996

informuje o wyniku postępowania
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ogłoszonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach na dostawę: 

Ziemniaków jadalnychRodzaj zamówienia: dostawa

Udzielono zamówienia:
 1. Gospodarstwo Rolne Krzysztof Karwowski, ul. Bytowska 1 A, 89606 Charzykowy na dostawę ziemniaków jadalnych, informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (z vat):
  I część zamówienia
  Cena: 1 200,00 zł
  Oferta z najniższą ceną: 1 200,00 zł
  Oferta z najwyższą ceną: 1 200,00 zł
  II część zamówienia

Cena: 3600,00 zł

Oferta z najniższą ceną: 3 600,00 zł

Oferta z najwyższą ceną: 3 600,00 zł

Waluta : PLN
Data udzielenia zamówienia: 13 grudnia 2007 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13 grudnia 2007r
Zdjęto z tablicy w dniu

DYREKTOR

  Jan Bruski

 
2007-12-13 13:58:00
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

                                                                                   Chojnice, dnia 13 grudnia 2007 r.

 

                                                                                              P.P.H. WODNIK

                                                                                              Krojanty

                                                                                              ul. Kościerska 2

                                                                                              89-620 Chojnice

   Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej                                                                 ul Świętopełka 1                                                                                                                        89-600 Chojnice
tel. (052) 397 2996

informuje o wyniku postępowania
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ogłoszonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach na dostawę:                                                                                                              1. artykułów mrożonych oraz ryb przetwarzanych i konserwowych,                                                    


Rodzaj zamówienia: dostawa

Udzielono zamówienia:


1. P.P.H. „Wodnik”, Krzysztof Ringwelski, ul. Kościerska 2, Krojanty, 89-620 Chojnice

 Oferta z najniższą ceną: 7 522,10 zł
 
Waluta : PLN
Data udzielenia zamówienia: 13 grudnia 2007 r.
Liczba otrzymanych ofert:1

 W związku z powyższym zapraszamy do podpisania umowy w dniu 21 grudnia 2007r.

  

                                                                                                          DYREKTOR

 

                                                                                                            Jan Bruski

 
2007-12-13 12:36:00
Przetarg nieograniczony o wartości szcunkowej do 60.000 EURO na dostawę pieczywa, panierki i ciasta

Chojnice, dnia 13 grudnia 2007r.  Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicachul. Świętopełka 1, 89-620 Chojnicetel. (052) 3972987fax/tel (052) 3972996bursa@bursa.chojnice.pl   

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do              60.000 EURO na

dostawę pieczywa, panierki i ciasta

 1/       Przedmiot zamówienia:   Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, panierki i ciasta. Szczegółowy opis znajduję się w SIWZ. Artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, być jednorodne (tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie dostarczał ten sam produkt określony w złożonej ofercie). Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : Kod CPV: 15810000-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 2/       Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008, 3/       W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 3.1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   -          prowadzą działalność gospodarczą adekwatną do przedmiotu zamówienia,  3.2 )  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3.3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,   3.4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy  - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 4/       Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać:osobiście, pok. nr 101 (sekretariat),  pocztą – na pisemny wniosek.na stronie internetowej BIP-u Powiatu Chojnickiego 5/       Termin składania ofert w zamkniętych kopertach odpowiednio opisanych należy składać w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej – „sekretariacie” do dnia 21 grudnia 2007 r. do godz. 8.00 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2007 r. „gabinecie dyrektora”  / pok. 201/ o godz. 9,30. 6/       Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7/       Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 8/       Termin związania ofertą : 30 dni. 9/       Kryteria oceny ofert:cena  – 100 %. 10/     Wadium nie jest wymagane. 

Informacji szczegółowych udziela: w sprawach merytorycznych i proceduralnych p.  Sylwia Krause, tel. (052) 39 72996, pok.101,

sylwia.krause@bursa.chojnice.pl

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń + strona internetowa + informacja na portalu UZP        w dniu 13 grudnia 2007r.Zdjęto w dniu .......                                                                                      Dyrektor                                                                                                      mgr Jan Bruski

Załączniki:
 1. Formularz ofertowy - pieczywo (32KB)
 2. Ogólne warunki umowy - pieczywo (22KB)
 3. Oświadczenie wykonawcy - pieczywo (25KB)
 4. Specyfikacja - pieczywo (80KB)
 5. Zestawienie zamówionego towaru - pieczywo (45KB)
2007-12-13 12:05:00
Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia

Chojnice, dnia 13 grudnia 2007 r.

OGŁOSZENIE O NIE UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej                                           ul Świętopełka
1                                                                                                                        89-620 Chojnice
tel. (052) 397 2996

informuje o wyniku postępowania
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
ogłoszonego w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach na dostawę: 

Pieczywa, panierki i ciasta                                                                                                                                                                                                                                                          Rodzaj zamówienia: dostawa

Nie udzielono zamówienia:
 1. PHP „Bagietka Sp. z o.o., Al. Bayeux 12, 89-604 Chojnice

oferta przewyższa wartość zamówienia


Liczba otrzymanych ofert: 1

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13 grudnia 2007r
Zdjęto z tablicy w dniu

DYREKTOR

  Jan Bruski

 
2007-12-13 12:02:00