Podstawa prawna funkcjonowania LO w Czersku 

 

Podstawa prawna funkcjonowania LO w Czersku

UCHWAŁA NR XXXI/209/2002
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 31 stycznia 2002 r.

w sprawie przekształcenia czteroletniej szkoły ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, ul Szkolna 3 w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną - Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, ul Szkolna 3

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 9 ust. l pkt 3 lit. a - d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329; zm. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 roku Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615) oraz art. 2 c ust. l, art. 6 b i art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U, Nr 12 poz.96 zm. z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 122 poz. 1312 i Nr 104 poz. 1104; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194 i Nr 147 poz.1644)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem l września 2002 roku przekształca się czteroletnią szkołę ponadpodstawową Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, ul. Szkolna 3 w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, ul. Szkolna 3.
§ 2

  1. Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku jest publiczną szkołą dla młodzieży, której podbudowę programową stanowi gimnazjum.
  2. Organizację Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku określi statut Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku.
  3. Zmian w statucie Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku dokona Rada Szkoły.

§ 3

Uczniowie będący w dniu l września 2002 roku uczniami klasy III i IV dotychczasowej czteroletniej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku, ul. Szkolna 3, kontynuują w nim naukę do czasu ukończenia cyklu kształcenia.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chojnickiego.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Edmund Hapka
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, w terminie do 31 stycznia 2002 r. organy prowadzące szkoły, w tym przypadku powiaty, podejmują uchwały w sprawie przekształcenia dotychczas istniejących szkół ponadpodstawowych w nowe typy szkół ponadgimnazjalnych.
Jest to drugi etap wdrażania reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Chojnickim, po uchwale w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych.
* * *

UCHWAŁA NR XXXI/234/2002
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 17 czerwca 2002 r
w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu im. W. Pola w Czersku.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 58 ust. l i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329; zm. Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 roku Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615)w związku z art. 2 ust. 3 oraz art. 6 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 122 poz. 1312, Nr 104 poz. 1104; z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 147 poz. 1644, Nr 144 poz. 1615), a także § l ust. l pkt. 4, 5, 5 a, 5 b, 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624; z 2002 r. Nr 10 poz. 96)
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Liceum Ogólnokształcącemu im. W. Pola w Czersku nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chojnickiego.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
Przewodniczący Rady
Edmund Hapka
UZASADNIENIE
Art. 2 c ust. l ust ustawy przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, cytowanej w podstawie prawnej projektu uchwały, zobowiązuje organy prowadzące dotychczasowe szkoły zasadnicze oraz szkoły średnie, z wyjątkiem techników oraz liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkół policealnych i pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych do przekształcenia ich w typy szkół ponadgimnazjalnych określone w art. 9 ust. l pkt. 3 lit. a - d ustawy o systemie oświaty, rozpoczynających swą działalność z dniem 1 września 2002 roku.
Przepis art. 10 b ustawy przepisy wprowadzające reformę (..) obliguje organy prowadzące szkoły do przygotowania dokumentów związanych z przekształceniem lub likwidacją dotychczasowych szkół ponadpodstawowych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych, co Powiat Chojnicki uczynił uchwałami z dnia 31 stycznia 2002 roku.
Szkoły powstałe w wyniku przekształcenia powinny mieć nowe statuty.
W przypadku dokonywania przekształceń w ramach zespołu, należy nadać nowy statut zespołu, bowiem szkoły tego zespołu powstające w wyniku przekształceń są w związku ze zmianą ustroju szkolnego szkołami nowotworzonymi. Przesądza o tym miedzy innymi art. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Z tych względów art. 58 ustawy o systemie oświaty znajduje zastosowanie wprost i statut powinien być nadany przez organ założycielski szkołę niezależnie czy szkoła tworzona jest przez założenie, czy też w wyniku przekształcenia.
Projekt uchwały nadaje więc statut przekształconej szkole, która jest szkołą nowego typu. W wymienionych szkołach ponadgimnazjalnych utworzonych w wyniku przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, zgodnie z art. 6 b ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego prowadzi się klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, aż do czasu likwidacji tych klas.
Uwaga! Załącznik do w/w uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Chojnicach - pokój 109.

 

Podstawa prawna funkcjonowania LO w Czersku 


Liczba odwiedzin : 587
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2005-03-01 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak