Zadania Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola 

 

Zadania Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola
III. Cele i zadania liceum
§ 7
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum,
2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty z 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami, stosownie do warunków liceum i wieku uczniów,
4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum.
§ 8
Liceum realizuje zadania wspomagając wszechstronny rozwój ucznia odpowiednio do jego wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
1. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel, który odpowiada za bezpieczeństwo uczniów,
2. Podczas zajęć poza terenem liceum i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zgodnie z Zarządzeniem MEN w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.
3. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw na terenie liceum. Porządek pełnienia dyżurów ustala i nadzoruje ich realizację wicedyrektor liceum.
4. Szczegółowe zasady ustala Regulamin Szkolny.
§ 9
Szkoła realizuje zadania wychowawcze zgodnie z przyjętym programem wychowawczym liceum uwzględniając programy profilaktyki dzieci i młodzieży o których mowa w odrębnych przepisach.

 

Zadania Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola 


Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2003-11-06 00:00:00
Czas publikacji: 2003-11-06 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak