Rekrutacja 2006 

 

Rekrutacja 2006

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia uczniów z jednych typów do innych (Dz. U. 26, poz. 232) oraz zarządzeniem nr 2/2006 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2006/2007.

I. Zgłoszenia kandydatów
§ 1
 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest:
  1. złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 02 czerwca 2006 r,
  2. złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 21 czerwca 2006 r,
  3. przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 27 czerwca 2007 r. do godz. 1100  (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
 2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 30 czerwca 2006 r oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
§ 2

Kandydaci składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn. od 22 maja 2006 r. do 21 czerwca 2006 r.
§ 3
 1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.
§ 4
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku decyduje suma punktów, której składnikami są:
1.  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),
2.  punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).
 1. Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.
 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, Języka obcego, matematyki oraz wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
celujący           - 19 punktów
bardzo dobry    - 15 punktów
dobry              - 11 punktów
dostateczny     - 7 punktów
   4.  Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać  co najwyżej 24 punkty przy czym:
        a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
        b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym:
            - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
            - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
        c)  osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:
            - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
            - I - III miejsce w województwie - 4 punkty
            - I miejsce w powiecie - 3 punkty
            - II miejsce w powiecie - 2 punkty
            - III miejsce w powiecie - 1 punkt
       d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,
       e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt
    Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie.
(np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)

  5. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
  6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 
   7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów.
§ 5
1.      Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki oraz konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".
2.      Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

II. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
§ 6
1.      Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zwana dalej komisją.
 1. Komisję powołuje dyrektor liceum.
 2. W skład komisji wchodzą nauczyciele Liceum.
§ 7

Do zadań komisji należy:
 1. przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów,
 2. przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 3. ogłaszanie w terminach wyznaczonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty wszystkich list,
 4. przygotowanie list kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku,
 5. udzielanie wszystkim kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru szkoły.
§ 8

Komisja sporządzą protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełną listą kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowywany jest w dokumentacji szkoły.
III. Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach
§ 9
1.      Składanie dokumentów:
od 22 maja 2006 r. do 21 czerwca 2006 r.

2.     Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów:        
od 5 czerwca 2006 r. do 16 czerwca 2006 r.

3.     Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:    
od 23 czerwca 2006r. do 27 czerwca 2006r. do godz. 11.00

4.     Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły:
28 czerwca 2006 r. godz. 11.00

5.      Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
do 30 czerwca 2006 r. do godz. 11.00

6.      Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły:
 30 czerwca 2006 r. godz. 15.00
7.     Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych:
 
w dniu 30 czerwca 5 lipiec 2006 r. do godz. 14.00

§ 10
Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami od 3 lipca 2006 r.
§ 11

W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie ubiegać się mogą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół ze względu na brak miejsc. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń.
§ 12
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

IV. Postanowienia końcowe
§ 13
Do każdej z klas kwalifikuje się 32 uczniów.
§ 14
1.      Podstawą przyjęcia ucznia do danej klasy będzie deklaracja przedmiotów wiodących określona przez kandydata w podaniu oraz liczba uzyskanych w wyniku rekrutacji punktów.
2.      W roku szkolnym 2006/2007 planowanych jest 6 klas pierwszych z następującymi przedmiotami wiodącymi:
a - przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka,
b - przedmioty wiodące: matematyka, historia, informatyka,
c - przedmioty wiodące: biologia, chemia, geografia,
d - przedmioty wiodące: biologia, chemia, fizyka,
e - przedmioty wiodące: język polski, historia, geografia,
f - przedmioty wiodące: język polski, historia, wiedza o kulturze.
3.      Języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski) realizowane są w grupach międzyklasowych na poziomach:
  1. rozszerzonym - 6 godz. tygodniowo,
  2. kontynuującym - 4 godz. tygodniowo,
  3. podstawowym - 2 godz. tygodniowo.

 

 


Liczba odwiedzin : 531
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2008-12-05 20:59:00
Czas publikacji: 2008-12-05 20:59:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak