Zasady rekrutacji 

 

 

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia uczniów z jednych typów do innych (Dz. U. 26, poz. 232) oraz zarządzeniem nr 4/2007 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2006/2007.

I. Zgłoszenia kandydatów

§ 1

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest:
  1. złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 19 czerwca 2007 r,
  2. złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 19 czerwca 2007 r,
  3. przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 26 czerwca 2007 r. do godz. 1100  (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
 2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 29 czerwca 2007 r do godz. 1400 oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 2

Kandydaci składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn. od 21 maja 2007 r. do 19 czerwca 2007 r.

§ 3

 1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.

§ 4

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku decyduje suma punktów, której składnikami są:
  1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu oszczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),
  2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie zzapisem wstatucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione wświadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).
 2. Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.
 3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, Języka obcego, matematyki oraz wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

                                                                 celujący           - 19 punktów

                                                                 bardzo dobry    - 15 punktów

                                                                 dobry              - 11 punktów

                                                                dostateczny     - 7 punktów

   4.  Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać  co najwyżej 24 punkty przy czym:
        a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
        b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty,
w tym:
            - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
            - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
        c)  osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:
            - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
            - I - III miejsce w województwie - 4 punkty
            - I miejsce w powiecie - 3 punkty
            - II miejsce w powiecie - 2 punkty
            - III miejsce w powiecie - 1 punkt
       d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,
       e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt
    Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie.
(np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)

  5. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

  6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo
w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 

   7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 5

 1. Konkursami, o których mowa w §4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki zastronomią, geografii, historii, matematyki oraz konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ozasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych
  w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, wktórych wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

II. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

§ 6

 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zwana dalej komisją.
 2. Komisję powołuje dyrektor liceum.
 3. W skład komisji wchodzą nauczyciele Liceum.

§ 7

Do zadań komisji należy:

 1. przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów,
 2. przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 3. ogłaszanie w terminach wyznaczonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty wszystkich list,
 4. przygotowanie list kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im.
  W. Pola w Czersku,
 5. udzielanie wszystkim kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru szkoły.

§ 8

Komisja sporządzą protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełną listą kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowywany jest w dokumentacji szkoły.

III. Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach

§ 9

1. Składanie dokumentów: od 21 maja 2007 r. do19czerwca2007r.

2. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów: od 04 czerwca 2007 r. do 15 czerwca 2007 r.

3. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 22 czerwca 2007 r. do 26 czerwca 2006r. do godz. 14.00

4. Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły: 27 czerwca 2007 r. godz. 14.00

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:do 29 czerwca 2007 r. do godz. 14.00

6. Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły: 02 lipca 2007 r. godz. 14.00

7. Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów wprzypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań od 04 lipca 2007 r.

8.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w przypadku nie dokonania naboru w dniu 02 lipca 2007 r. oraz listy przyjętych z odwołań:
  06 lipiec 2007 r. do godz. 14.00

9. Rekrutacja dodatkowa (w przypadku wolnych miejsc) na podstawie złożonych oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 27 sierpnia 2007 do 31 sierpnia 2007r.

10. Ogłoszenie listy przyjętych w dodatkowej rekrutacji 31 sierpnia 2007 r. godz. 14.00

§ 10

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów
w przypadku dysponowania wolnymi miejscami od 04 lipca 2007 r.

§ 11

W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie ubiegać się mogą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół ze względu na brak miejsc. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń.

§ 12

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 13

Do każdej z klas kwalifikuje się 32 uczniów.

§ 14

1. Podstawą przyjęcia ucznia do danej klasy będzie deklaracja przedmiotów wiodących określona przez kandydata w podaniu oraz liczba uzyskanych w wyniku rekrutacji punktów.

2. W roku szkolnym 2007/2008 planowanych jest 6 klas pierwszych z następującymi przedmiotami wiodącymi:

a - przedmioty wiodące: matematyka, fizyka,

b - przedmioty wiodące: matematyka, historia,

c - przedmioty wiodące: biologia, chemia,

d - przedmioty wiodące: biologia, chemia, geografia,

e - przedmioty wiodące: język polski, historia,

f - przedmioty wiodące: język polski, geografia.

3. Języki obce (angielski, niemiecki) realizowane są w grupach międzyklasowych na poziomach:

  1. rozszerzonym - 6 godz. tygodniowo,
  2. kontynuującym - 4 godz. tygodniowo,
  3. podstawowym - 2 godz. tygodniowo.
 

 


Liczba odwiedzin : 463
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2007-02-27 18:07:00
Czas publikacji: 2007-02-27 18:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak