Zasady przyjęć do klasy pierwszej liceum 

 

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia uczniów z jednych typów do innych (Dz. U. 26, poz. 232 z późn. zmianami) oraz zarządzeniem nr 3/2008 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2008/2009.

I. Zgłoszenia kandydatów
§ 1
 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest:
  1. złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 17 czerwca 2008 r,
  2. złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 17 czerwca 2008 r,
  3. przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 24 czerwca 2008 r. do godz. 1200  (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
 2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 26 czerwca 2008 r do godz. 1200 oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
§ 2

1. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się drogą elektroniczną.  Na stronie  internetowej Powiatu Chojnickiego  https://chojnice.edu.com.pl/Kandydat  kandydat loguje się i wprowadza dane o sobie do systemu rekrutacji.
2. System rekrutacji nadaje kandydatowi login i hasło, które należy zapamiętać.
3. Kandydat drukuje z systemu wniosek z wprowadzonymi danymi, który po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów i kandydata składa w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn.
od 14 maja 2008 r. do 17 czerwca 2008 r.
4. 
Do wniosku/podania o przyjęcie do szkoły  należy dołączyć:
      a.
poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
        b.
 
poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
        c.
 
dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
      e.
kartę informacyjną z gimnazjum.

§ 3
 1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.
§ 4
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku decyduje suma punktów, której składnikami są:
1.  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100), 2.  punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).
 1. Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty.
 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, Języka obcego, matematyki oraz wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
celujący           - 19 punktów
bardzo dobry    - 15 punktów
dobry              - 11 punktów
dostateczny     - 7 punktów   
4.  Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać  co najwyżej 24 punkty przy czym:
        a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
        b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty,
w tym:
            - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
            - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
        c)  osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:
            - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów
            - I - III miejsce w województwie - 4 punkty
            - I miejsce w powiecie - 3 punkty
            - II miejsce w powiecie - 2 punkty
            - III miejsce w powiecie - 1 punkt
       d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty,
       e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt
    Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów b), c), d), e), punktuje się najwyższe osiągnięcie.
(np. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej to otrzymuje 5 punktów, a nie 5+3=8 punktów.)
  5. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
  6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo
w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 
   7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów.
§ 5

1.      Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki oraz konkurs "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". 2.      Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych
w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

II. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
§ 6

1.      Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zwana dalej komisją.
 1. Komisję powołuje dyrektor liceum.
 2. W skład komisji wchodzą nauczyciele Liceum.
§ 7
Do zadań komisji należy:
 1. przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów,
 2. przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 3. ogłaszanie w terminach wyznaczonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty wszystkich list,
 4. przygotowanie list kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im.
  W. Pola w Czersku,
 5. udzielanie wszystkim kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru szkoły.
§ 8
Komisja sporządzą protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełną listą kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowywany jest w dokumentacji szkoły.

III. Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach
§ 9

1.      Składanie dokumentów: od 14 maja 2008 r. do 17 czerwca 2008 r.

2.
    
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów: od 02 czerwca 2008 r. do 13 czerwca 2008 r.

3.
    
Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 20 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2008r. do godz. 12.00

4.
    
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły:
26 czerwca 2008 r. godz. 12.00

5.
     
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
do 30 czerwca 2008 r. do godz. 12.00

6.
     
Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły: 01 lipca 2008 r. godz. 12.00

7.      Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań: od godz. 12.00  01 lipca 2008 r do godz. 15.00 w dniu 03 lipca 2008 r.

8.     Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w przypadku nie dokonania naboru w dniu
02 lipca 2007 r. oraz listy przyjętych z odwołań: 
 07 lipiec 2008 r. godz. 12.00

9.     Rekrutacja dodatkowa (w przypadku wolnych miejsc) na podstawie złożonych oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 25 sierpnia 2008 do 27 sierpnia 2008r.

10.  Ogłoszenie listy przyjętych w dodatkowej rekrutacji28 sierpnia 2008 r. godz. 12.00

§ 10
Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami od godz. 12.00 w dniu  01 lipca 2008 r.

§ 11
W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie ubiegać się mogą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół ze względu na brak miejsc. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń.

§ 12
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. 

IV. Postanowienia końcowe

§ 13

Do każdej z klas kwalifikuje się 32 uczniów.

§ 14

1.      Podstawą przyjęcia ucznia do danej klasy będzie deklaracja przedmiotów wiodących określona przez kandydata w podaniu oraz liczba uzyskanych w wyniku rekrutacji punktów.
2.     
W roku szkolnym 2008/2009 planowanych jest 6 klas pierwszych z następującymi przedmiotami wiodącymi:
a – przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie: matematyka, fizyka, informatyka;
b – przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie: matematyka, , informatyka;
c – przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie: biologia, chemia;
d – przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie: język polski, historia, wiedza o kulturze;
e – przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie: język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie;
f – przedmioty realizowane w rozszerzonym zakresie: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
3.      Języki obce (angielski, niemiecki) realizowane są w grupach międzyklasowych na poziomach:
  1. rozszerzonym – 6 godz. tygodniowo,
  2. kontynuującym – 4 godz. tygodniowo,
  3. podstawowym – 2 godz. tygodniowo.
 

 


Liczba odwiedzin : 506
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2008-03-03 15:16:00
Czas publikacji: 2008-03-03 15:16:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak