Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2010/2011 

 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku 
w roku szkolnym 2010/2011
   

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia uczniów z jednych typów do innych (Dz. U. 26, poz. 232 z późn. zmianami) oraz zarządzeniem nr 6/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2010/2011.

I. Zgłoszenia kandydatów

§ 1


1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest:
 złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 17 czerwca 2010 r,
 złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 17 czerwca 2010 r,
 przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 28 czerwca 2010 r. do godz. 1200 (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 2 lipca 2010 r do godz. 1200 oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 2


Kandydaci składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn.
od 10 maja 2010 r. do 17 czerwca 2010 r.

§ 3

1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.

§ 4

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100), 


2. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100). 

3. Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 76 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 24 punkty. 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, Języka obcego, matematyki oraz wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

celujący - 19 punktów
bardzo dobry - 15 punktów
dobry - 11 punktów
dostateczny - 7 punktów


4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 24 punkty przy czym: 
  a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
  b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym: 
  - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów
  - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów
  c) osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne: 
  - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów 
  - I - III miejsce w województwie - 4 punkty 
  - I miejsce w powiecie - 3 punkty 
  - II miejsce w powiecie - 2 punkty 
  - III miejsce w powiecie - 1 punkt 
  d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 2 punkty
  e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt


Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie. 

(np.: 1. jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 4 punkty,
2. jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów).


5. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 5

1. Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki oraz biblijny.

2. Konkurs przedmiotowy "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

4. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b.ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 28 czerwca 2010 r., a w szczególnych przypadkach do 27 sierpnia 2010 r

6. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 6 roku życia, świadectwo takie powinno być nostryfikowane przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Zasady nostryfikacji określa rozporządzenie MEN z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443). 

II. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

§ 6

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zwana dalej komisją.

2. Komisję powołuje dyrektor liceum.

3. W skład komisji wchodzą nauczyciele Liceum.

§ 7

Do zadań komisji należy:
 przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów,
 przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
 ogłaszanie w terminach wyznaczonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty wszystkich list,
 przygotowanie list kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku,
 udzielanie wszystkim kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru szkoły.

§ 8

Komisja sporządzą protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełną listą kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowywany jest w dokumentacji szkoły.

III. Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach

§ 9

1. Składanie dokumentów: 
od 10 maja 2010 r. do 17 czerwca 2011 r.

2. Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów:  
od 28 maja 2010 r. do 15 czerwca 2010 r.

3. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:  
od 25 czerwca 2010 r. do 28 czerwca 2010r. do godz. 12.00

4. Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły: 
30 czerwca 2010 r. godz. 12.00

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
od 01 lipca 2010 r. od godz. 12.00 do 2 lipca 2010 r. do godz 12.00

6. Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły:
 05 lipca 2010 r. godz. 12.00

7. Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań
od godz. 12.00 05 lipca 2010 r. do godz. 15.00 w dniu 07 lipca 2010 r.

8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w przypadku nie dokonania naboru w dniu 
07 lipca 2010 r. oraz listy przyjętych z odwołań:
  08 lipca 2010 r. godz. 12.00

9. Rekrutacja dodatkowa (w przypadku wolnych miejsc) na podstawie złożonych oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 23 sierpnia 2010 do 27 sierpnia 2010 r.

10. Ogłoszenie listy przyjętych w dodatkowej rekrutacji
30 sierpnia 2010 r. godz. 12.00

§ 10

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami:od godz. 12.00 w dniu 05 lipca 2010 r.

§ 11

W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie ubiegać się mogą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół ze względu na brak miejsc. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń.

§ 12

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

IV. Postanowienia końcowe

§ 13

Do każdej z klas kwalifikuje się 30 uczniów. 

§ 14

1. Podstawą przyjęcia ucznia do danej klasy będzie deklaracja przedmiotów wiodących określona przez kandydata w podaniu oraz liczba uzyskanych w wyniku rekrutacji punktów. 
2. W roku szkolnym 2010/2011 planowanych jest 5 klas pierwszych z następującymi przedmiotami wiodącymi:

a – przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka;

b – przedmioty wiodące: matematyka, historia, informatyka

c – przedmioty wiodące: biologia, chemia;

d – przedmioty wiodące: język polski, historia, geografia;

e – przedmioty wiodące: język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie; 


3. Języki obce (angielski, niemiecki) realizowane są w grupach międzyklasowych na poziomach:
rozszerzonym – 6 godz. tygodniowo,
kontynuującym – 4 godz. tygodniowo,
podstawowym – 2 godz. tygodniowo.

 


Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2010-01-30 23:16:07
Czas publikacji: 2010-01-30 23:16:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak