Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2011/2012 

 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 
im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2011/2012

  

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia uczniów z jednych typów do innych (Dz. U. 26, poz. 232 z późn. zmianami) oraz zarządzeniem nr 1/2011 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2011/2012.

 

I. Zgłoszenia kandydatów

§ 1

 1.  Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest:

 - złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 17 czerwca 2011 r,

 - złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 17 czerwca 2011 r,

 - przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 27 czerwca 2011 r. do godz. 1200  (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 1 lipca 2011 r do godz. 12:00 oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 

§ 2

Kandydaci składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn. od 19 maja 2011 r. do 17 czerwca 2011 r.

§ 3


1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.

2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.
 

§ 4

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku decyduje suma punktów, której składnikami są:

1.  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),
 

2.  punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

 3. Maksymalnie za oceny z języka polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 68 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 32 punkty.  
 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, Języka obcego, matematyki oraz wybranych przez kandydata obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 

celujący           - 17 punktów

bardzo dobry   - 14 punktów

dobry               - 12 punktów

dostateczny    - 8 punktów4.  Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać  co najwyżej 32 punkty przy czym:

        a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punkty,

        b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym:

            - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,

            - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,

        c)  osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:

            - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 punktów,

            - I - III miejsce w województwie - 4 punkty,

            - I miejsce w powiecie - 3 punkty,

       d)  za zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów,

        e)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty,

       f) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w  podpunktach a, b, c, d, e, f, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.

 (np.: 1 jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów, 

2.). jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 4 punkty.)

 5. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

 6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej. 

 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów.
 

§ 5

1. Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki oraz biblijny.


2. Konkurs przedmiotowy "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim - (edycja 2009/2010).

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

4. Konkurs historyczna „losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” jest konkursem tematycznym – (edycja 2010-2011 r.)

5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

    a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

    b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

    c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,     potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b.ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 27 czerwca 2011 r., a w szczególnych przypadkach do 26 sierpnia 2011 r.

7. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej), którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

8. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje §2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Z 2010 r. Nr 57, poz. 361).
 

   
II. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
 
§ 6

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zwana dalej komisją.

2. Komisję powołuje dyrektor liceum.

3. W skład komisji wchodzą nauczyciele Liceum.

 § 7

Do zadań komisji należy:

- przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów,

- przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,

- ogłaszanie w terminach wyznaczonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty wszystkich list,

- przygotowanie list kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku,

- udzielanie wszystkim kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru szkoły.

 

§ 8

Komisja sporządzą protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełną listą kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowywany jest w dokumentacji szkoły.


   

III. Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach

§ 9


1.    Składanie dokumentów: od 19 maja 2011 r. do 17 czerwca 2011 r.

2.    Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów:    od 27 maja 2011 r. do 14 czerwca 2011 r.
 

3.    Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:  od 24 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011r. do godz. 12.00
 

4.    Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły:  29 czerwca 2011 r. godz. 12.00

 5.    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:  od 29 czerwca 2011 r. od godz. 12.00 do 1 lipca 2011 r. do godz. 12.00

 6.    Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły: 04 lipca 2011 r. godz. 12.00

 7.    Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań:  od godz. 12.00  04 lipca 2011 r. do godz. 15.00 w dniu 06 lipca 2011 r.
 

8.    Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w przypadku nie dokonania naboru w dniu 07 lipca 2010 r. oraz listy przyjętych z odwołań:   08 lipca 2011 r. godz. 12.00

 9.    Rekrutacja dodatkowa (w przypadku wolnych miejsc) na podstawie złożonych oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  od 22 sierpnia 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r.

 10. Ogłoszenie listy przyjętych w dodatkowej rekrutacji 30 sierpnia 2011 r. godz. 12.00 

 

§ 10

W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie ubiegać się mogą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół ze względu na brak miejsc. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń.

 

§ 11

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

  
IV. Postanowienia końcowe
 
§ 12

Do każdej z klas kwalifikuje się 32 uczniów.

 

§ 13

1.    Podstawą przyjęcia ucznia do danej klasy będzie deklaracja przedmiotów wiodących określona przez kandydata w podaniu oraz liczba uzyskanych w wyniku rekrutacji punktów.

2.    W roku szkolnym 2011/2012 planowanych jest 5 klas pierwszych z następującymi przedmiotami wiodącymi:

a - przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka;


b - przedmioty wiodące: matematyka, historia, informatyka;
 

c - przedmioty wiodące: biologia, chemia;
 

d - przedmioty wiodące: język polski, matematyka, informatyka;


e - przedmioty wiodące: język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie;
3.    Języki obce (angielski, niemiecki) realizowane są w grupach międzyklasowych na poziomach:

rozszerzonym - 6 godz. tygodniowo,

kontynuującym - 4 godz. tygodniowo,

podstawowym - 2 godz. tygodniowo.

     

 


Liczba odwiedzin : 447
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2011-02-23 16:03:21
Czas publikacji: 2011-02-23 16:03:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak