Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej liceum na rok szkolny 2012/2013 

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku
w roku szkolnym 2012/2013

 

 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest przeprowadzana zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia uczniów z jednych typów do innych (Dz. U. 26, poz. 232 z późn. zmianami) oraz zarządzeniem nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2012/2013.

 I. Zgłoszenia kandydatów

 § 1

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do nauki w klasie pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest:
  -      złożenie podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 22 czerwca 2012 r,
  -      złożenie przez internet podania o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w terminie do 22 czerwca 2012 r,
  -      przesłanie drogą elektroniczną (przez internet) danych o wynikach nauczania oraz szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego do dnia 04 lipca 2012 r. do godz. 1200  (lub złożenie poświadczonych kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).
 2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w terminie do 10 lipca 2012 r do godz. 1200 oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 § 2

 Kandydaci składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku tzn. od 21 maja 2012 r. do 22 czerwca 2012 r.

 § 3

 1.  Kandydaci z problemami zdrowotnymi załączają do podania (zaznaczają na podaniu z internetu) zaświadczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Kandydaci do szkolenia sportowego załączają do podania: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycyny sportowej oraz pisemną zgodę rodziców.

 § 4

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku decyduje suma punktów, której składnikami są:
  a).  punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),
  b).  punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki, oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).
 2. Maksymalnie za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 68 punktów, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 32 punkty.
  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz informatyki:

  celujący           - 17
  punktów
  bardzo dobry    - 14
  punktów
  dobry              - 12
  punktów
  dostateczny      - 8
  punktów
   
 3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać  co najwyżej 32 punkty przy czym: 
          a)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punkty,
          b)  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym:
              - finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
              - finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów,
          c)  osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne:
              - I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim -
  5 punktów
              - I - III miejsce w województwie -
  4 punkty
              - I miejsce w powiecie -
  3 punkty
         d)  za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym – 5 punktów,
          e)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność, np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, itp.; średni roczny czas pracy wolontariusza powinien przekraczać 24 godziny) - 3 punkty,
         f) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego -
  2 punkt
  Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w  podpunktach a, b, c, d, e, f, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.
  (np.: 1 jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów,
  2.). jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 4 punkty.)
 4. Za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kandydat może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
 5. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym też publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od przyjętych kryteriów.

§ 5

 1. Konkursami, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. "b", organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki oraz biblijny.
 2. Konkurs przedmiotowy "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim(edycja 2009/2010).
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.
 4. Konkurs historyczna „losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” jest konkursem tematycznym – (edycja 2010-2011 r.)
 5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b.ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 04 lipca 2012 r., a w szczególnych przypadkach do 24 sierpnia 2012 r.
 7. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej), którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 8. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje §2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

II. Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

 § 6

 1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna zwana dalej komisją.
 2. Komisję powołuje dyrektor liceum.
 3. W skład komisji wchodzą nauczyciele Liceum.

§ 7

Do zadań komisji należy:
-           przyjmowanie zgłoszeń i bieżące uzupełnianie listy kandydatów,
-           przygotowanie listy kandydatów po sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów,
-           ogłaszanie w terminach wyznaczonych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty wszystkich list,
-           przygotowanie list kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku,
-           udzielanie wszystkim kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru szkoły.

§ 8

 Komisja sporządzą protokół z postępowania rekrutacyjnego z pełną listą kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich punktach. Protokół ten przechowywany jest w dokumentacji szkoły.

 

III. Terminy rekrutacji i informowanie o jej wynikach

§ 9

1.    Składanie dokumentów:    od 21 maja 2012 r. do 22 czerwca 2012 r.

2.    Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów:   od 25 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r.

3.    Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły:  do 29 czerwca 2012 r.

4. Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 02 lipca 2012 r. do 04 lipca 2012 r. do godz. 12.00

5.    Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły:  6 lipca 2012 r. godz. 12.00

6.    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:  od 06 lipca 2012 r. od godz. 12.00 do 10 lipca 2012 r. do godz. 12.00

7.    Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły: 13 lipca 2012 r. godz. 12.00

8.    Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz rozpatrywanie odwołań:   od godz. 12.00  13 lipca 2012 r. do godz. 15.00 w dniu 17 lipca 2012 r.

 9.    Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w przypadku nie dokonania naboru w dniu 13 lipca 2012 r. oraz listy przyjętych z odwołań:   19 lipca 2012 r. godz. 12.00

 10.    Rekrutacja dodatkowa (w przypadku wolnych miejsc) na podstawie złożonych oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:  od 20 sierpnia 2012 r. do 24 sierpnia 2012 r.

 11. Ogłoszenie listy przyjętych w dodatkowej rekrutacji: 30 sierpnia 2012 r. godz. 12.00

 

§ 10

 W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie ubiegać się mogą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół ze względu na brak miejsc. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń.

 

§ 11

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.

 

IV. Postanowienia końcowe

 § 12 

 1. Do każdej z klas kwalifikuje się 32 (+2; -2) uczniów.
 2. Przy mniejszej liczbie kandydatów do klasy, może powstać 1/2 oddziału z określonymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym z 16 uczniów, pod warunkiem że można go połączyć z następną połową innego  oddziału w celu utworzenia pełnego oddziału.

 

§ 13 

1.    Podstawą przyjęcia ucznia do danej klasy będzie deklaracja przedmiotów wiodących określona przez kandydata w podaniu oraz liczba uzyskanych w wyniku rekrutacji punktów.

2.    W roku szkolnym 2012/2013 planowanych jest 5 klas pierwszych z następującymi przedmiotami wiodącymi:

a – przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy;

b – przedmioty wiodące: matematyka, historia, informatyka, język obcy;

c – przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy;

d – przedmioty wiodące: język polski, geografia, język obcy;

e – przedmioty wiodące: biologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy;

3.    Języki obce (angielski, niemiecki) nauczane są w grupach międzyklasowych, w zależności od stopnia zaawansowania i realizowanego programu nauczania na poziomach:
rozszerzonym – 5 godz. tygodniowo,
podstawowym – 2 godz. tygodniowo.

 


Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Osoba wprowadzająca informację : Ryszard Kuchta
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszard Kuchta
Czas wytworzenia: 2012-01-31 09:44:47
Czas publikacji: 2012-01-31 09:44:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak